ក្រុមហ៊ុន OneTV មានមោនៈភាព ដែលបានចូលរួម ជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីជំរុញ និងការលើកទឹកចិត្តឱ្យមាតាបិតា អ្នកអាណាព្យាបាលគ្រប់រូប ជួយឱ្យកូនចៅ ធ្វើស្វ័យសិក្សាតាមរយៈ ទូរទស្សន៍ផ្កាយរណប ថាសក្រហម SKY ONETV ប៉ុស្តិ៍លេខ ៣៥ និងទូរទស្សន៍ឌីជីថល OneTV ប៉ុស្ដិ៍លេខ៦
2nd April 2020, 2:55 pm

ក្រុមហ៊ុន OneTV មានមោនៈភាព ដែលបានចូលរួម ជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីជំរុញ និងការលើកទឹកចិត្តឱ្យមាតាបិតា អ្នកអាណាព្យាបាលគ្រប់រូប ជួយឱ្យកូនចៅ ធ្វើស្វ័យសិក្សាតាមរយៈ
1. ទូរទស្សន៍ផ្កាយរណប ថាសក្រហម SKY ONETV ប៉ុស្តិ៍លេខ ៣៥
2. ទូរទស្សន៍ឌីជីថល OneTV ប៉ុស្ដិ៍លេខ៦
3. ទូរទស្សន៍ លើទូរស័ព្ទដៃ OneTV Cambodia App iOS (https://apps.apple.com/us/app/onetv-cambodia/id1200354858) និង Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=kh.com.onetv)
4. Facebook page: One TV E-School Cambodia
5. YouTube channel: ONETV CAMBODIA (https://www.youtube.com/channel/UCJvd_Wn0dUzhKk_gurKaBcw)

អត្ថបទទាក់ទង