កម្មវិធី “ខ្មែរជួយខ្មែរ ពីថាសក្រហមស្កាយវ័នធីវី”
21st November 2019, 2:48 pm

ឈ្នះទឹកប្រាក់ពីកម្មវិធី “ខ្មែរជួយខ្មែរ ពីថាសក្រហមស្កាយវ័នធីវី” ជូនដល់
• ភ្នាក់ងារដំឡើង
• តំណាងចែកចាយ
• អតិថិជនថាសក្រហមស្កាយវ័នធីវី
ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
ព័ត៌មានលម្អិត៖ 099 778 848 / 067 999 801 / 086 999 810 / 023 999 897


អត្ថបទទាក់ទង