កម្មវិធីពិសេស ទូរទស្សន៍ឌីជីថលបង់ប្រាក់
រីករាយទស្សនាភាពយន្តជាតិ អន្តរជាតិ ចំណេះដឹង សិល្បៈ កម្មវិធីកម្សាន្ត កីឡា ឯកសារ ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តការណ៍ផ្សេងៗ ជុំវិញពិភពលោក ជាមួយប្រអប់ទូរទស្សន៍ ឌីជីថល OneTV។
+ តម្លៃភ្ជាប់ដំបូងត្រឹមតែ 85$
+ ឧបករណ៍វ័នធីវី: មួយឈុត
+ ទស្សនាបាន: 60 ប៉ុស្តិ៍ 12 ខែ
+ សេវាប្រចាំខែបន្ទាប់: 6$/ខែ
ព័ត៌មានលម្អិត៖ 023​ 99 98 97| Facebook: OneTV Cambodia | Website: www.digitalsky.com.kh