ប៉ុស្តិ៍ OneTV Drama 3
OneTV Drama គឺជាប៉ុស្តិ៍ភាពយន្ត សម្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះ និងយុវវ័យ ដែលចូលចិត្តទស្សនាភាពយន្ដភាគបែបស្នេហា គ្រួសារ សង្គម និងសាសនា។ វាផ្តល់នូវរឿងភាគដែលកំពុងពេញនិយមបំផុត និងទាន់សម័យ ហើយបាននាំមកនូវអារម្មណ៍ដ៏រំភើបរីករាយនៅឯផ្ទះ។ ប៉ុស្តិ៍ OneTV Drama ផ្សាយ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ជាភាសាខ្មែរ។

Terrestrial TV Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo