លក្ខណពិសេស វ័នធីវី សប្បាយ
វ័នធីវី សប្បាយលេខមួយ ជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ថ្មីតែមួយគត់នៅកម្ពុជា សម្រិតសម្រាំងទៅដោយភាពយន្តពេញនិយម គ្រប់រសជាតិ គ្រប់ជំនាន់ ផ្សាយជូនទស្សនាជាភាសាខ្មែរ 24ម៉ោង ជារៀងរាល់។