ទូរទស្សន៍ឌីជីថលបង់ប្រាក់
មានដែនសេវាធំទូលាយ និងគុណភាពរូបភាព សម្លេង ច្បាស់កម្រិត Full HD។
អាចថតកម្មវិធីប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ចាក់លើកក្រោយតាមរយៈ USB
អាចជ្រើសរើសបានដល់ទៅ ៦ភាសាដូចជា៖ កម្ពុជា អង់គ្លេស អារ៉ាប់ ទូរគី បារាំង
អាចកំណត់ប៉ុស្តិ៍តាមការចូលចិត្ត (ប៉ុស្តិ៍ពេញនិយម ចាក់សោរប៉ុស្តិ៍ បន្ថែម/លុបប៉ុស្តិ៍)
រក្សាប៉ុស្តិ៍អោយនៅដដែលពេលបើកប្រអប់ឡើងវិញ
មានមគ្គុទ្ទេសក៏កម្មវិធី EPG សម្រាប់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍