កម្មវិធីពិសេស Lagoona
កម្មវីធីពិសេស: ទាញយក និងទស្សនា៣ខែដោយឥតគិតថ្លៃ
ចាំផ្តើមដំណើរការជាផ្លូវការ ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី Lagoona App ពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃ
ទទួលបានការទស្សនាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ និងកម្មវិធីកំសាន្តដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៣ខែ
អាចដំណើរការអាជីវកម្ម ផ្សងសំណាងក្នុង "ទីក្រុងកំសាន្ត" ដោយបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនេយ្យរបស់លោកអ្នក
ទាយយកទីនេះ: Download
ព័ត៌មានលម្អិត៖ 023 999 897 / 1800 200 800 | Facebook: Sky OneTV | Website: www.digitalsky.com.kh