របៀបបង់ប្រាក់ Lagoona
របៀបបញ្ចូលទឹកប្រាក់ Lagoona App តាមរយ:វីង
លោកអ្នកត្រូវមានកម្មវិធី Wing ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ និងកម្មវិធី Lagoona ក្នុងទូរស័ព្ទដៃជាភាសាខ្មែរ
១. បង្កើតលេខកូដ៦ខ្ទង់ ដោយប្រើកម្មវិធីវីង
២. បញ្ចូលលេខកូដ៦ខ្ទង់ និងទឹកប្រាក់ក្នុងកម្មវិធី lagoona

របៀបបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមរយ:ប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនឹងមានក្នុងពេលឆាប់ៗ!!!