លក្ខណៈពិសេស​ OneTV Plus
OneTV Cambodia App
អាចទស្សនាទូរទស្សន៍តាមរយៈ OneTV App ដោយឥតគិតថ្លៃ
សូមធ្វើការទាញយក OneTV App ដោយពុំគិតថ្លៃឥលូវនេះតាមរយៈ Google Play Store
សម្រាប់ Android ទាញយកទីនេះៈ Download
សម្រាប់ iOS ទាញយកទីនេះៈ Download

ព័ត៌មានលម្អិត៖ 023 999 897 / 1800 200 800 | Facebook: Sky OneTV | Website: www.digitalsky.com.kh