កម្មវិធីពិសេស ស្កាយ វ័នធីវី ម៉ូដែល 001
កញ្ចប់ទស្សនារហូត
តម្លៃភ្ជាប់ដំបូងត្រឹមតែ 85$ ប៉ុណ្ណោះ!
*ឧបករណ៏ស្កាយវ័ន: មួយឈុត
*ទស្សនាបាន: 169ប៉ុស្តិ៍
*គ្មានសេវាប្រចាំខែ ទស្សនារហូត
កញ្ចប់បន្ថែម 30ប៉ុស្តិ៍
តម្លៃភ្ជាប់ដំបូងត្រឹមតែ 85$ ប៉ុណ្ណោះ!
*ឧបករណ៏ស្កាយវ័ន: មួយឈុត
*ទស្សនាបាន: 199ប៉ុស្តិ៍
*សេវាប្រចាំខែ: 6$/ខែ
ព័ត៌មានលម្អិត៖ 023 999 897 / 1800 200 800 | Facebook: Sky OneTV | Website: www.digitalsky.com.kh