កម្មវិធីពិសេស កម្មវីធីពិសេស " ខ្មែរជួយខ្មែរ វគ្គ២" ពីថាសក្រហម ស្កាយវ័នធីវី
កម្មវីធីពិសេស " ខ្មែរជួយខ្មែរ វគ្គ២" ពីថាសក្រហម ស្កាយវ័នធីវី
- អាជីវករ ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
- ភ្នាក់ងារដំឡើង ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
- អតិថិជន ទទួលបាន ប៉ុស្តិ៍ថ្មី ច្រើនជាង 265+ប៉ុស្តិ៍

កម្មវីធីពិសេស " ខ្មែរជួយខ្មែរ វគ្គ២ " ពីថាសក្រហម ស្កាយវ័នធីវី
- អាជីវករ ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
- ភ្នាក់ងារដំឡើង ទទួលបានប្រាក់ លើកទឹកចិត្ត
កម្មវីធីពិសេសនេះចាប់អនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី០១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ។

សូមរួសរាន់ភ្ជាប់ Skyone ឥឡូវនេះ
- អតិថិជន ទទួលបាន ប៉ុស្តិ៍ ថ្មី ច្រើនជាង 265+ប៉ុស្តិ៍ (ប៉ុស្តិ៍ច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា)