កម្មវិធីពិសេស កម្មវិធី នាំលាភ នាំជ័យ ពីថាសក្រហម សម្រាប់ភ្នាក់ងារតម្លើង
កម្មវិធី នាំលាភ នាំជ័យ ពីថាសក្រហម សម្រាប់អតិថិជន
- កម្មវិធីទី០១ ទឹកប្រាក់ចាប់ពី៥០០,០០០រៀល ចំនួន៨រង្វាន់
កម្មវិធីទី០២ កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍បន្ថែម
- ទស្សនាឥតគិតថ្លៃរយៈពេល ៦ខែ ចំនួន ៣០០រង្វាន់

ការចាប់រង្វាន់ នឹងប្រព្រឹត្តទៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩។
ព័ត៌មានលម្អិត ០៩៩ ៦៨៨ ៨៤៨/០៦៧ ៩៩៩ ៨០១/០៨៦ ៩៩៩ ៨១០ ០២៣ ៩៩៩ ៨៩៧

ថ្មី ៗ!! ពីថាសក្រហម ស្កាយវ័ន

ទី១ បន្ថែមប៉ុស្តិ៍ថ្មីចំនួន ១២ប៉ុស្តិ៍ សរុបប៉ុស្តិ៍ច្រើនជាង ២០៥ប៉ុស្តិ៍។

ទី២ កញ្ចប់បង់លុយថ្មី ២០ប៉ុស្តិ៍ តម្លៃសមរម្យត្រឹមតែ ២ដុល្លាក្នុងមួយខែ។

ដើម្បីទទួលបានការបន្ថែមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ និងអត្ថប្រយោជន៌ជាច្រើននេះ សូមអតិថិជនទាំងអស់ធ្វើការរាវរកប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ លើប្រអប់ ស្កាយវ័ន សារជាថ្មី។