គម្រោងតម្លៃ ទូរទស្សន៍ផ្កាយរណប
កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍បង់ប្រាក់ (បង់សេវាប្រចាំខែ)
តម្លៃភ្ជាប់ដំបូងត្រឹមតែ 50$ ប៉ុណ្ណោះ រួមមាន
- ឧបករណ៍ស្កាយវ័ន: មួយឈុត
- អាចទស្សនាបានដោយឥតគិតសេវាប្រចាំខែរយៈពេល០១ខែ បន្ទាប់ពីថ្ងៃបើកប្រអប់ដំបូង
- ត្រូវបង់សេវាប្រចាំខែ ០៤ ដុល្លារ/០១ខែ នៅខែបន្តបន្ទាប់
- តម្លៃនេះមិនរួមបញ្វូលតម្លៃដំឡើងឡើយ

ព័ត៌មានលម្អិត៖ 023​ 99 98 97 | Facebook: Sky OneTV | Website: www.digitalsky.com.kh