គម្រោងតម្លៃ ទូរទស្សន៍ផ្កាយរណប
កញ្ចប់ទស្សនារហូត (គ្មានសេវាប្រចាំខែ)​
តម្លៃភ្ជាប់ដំបូងត្រឹមតែ 85$ ប៉ុណ្ណោះ រួមមាន
- ឧបករណ៏ស្កាយវ័ន: មួយឈុត
- ទស្សនាបាន: 169ប៉ុស្តិ៍
- គ្មានសេវាប្រចាំខែ ទស្សនារហូត
កញ្ចប់បន្ថែម 30ប៉ុស្តិ៍ (បង់សេវាប្រចាំខែ)
តម្លៃភ្ជាប់ដំបូងត្រឹមតែ 85$ ប៉ុណ្ណោះ រួមមាន
- ឧបករណ៏ស្កាយវ័ន: មួយឈុត
- ទស្សនាបាន: 195 + ប៉ុស្តិ៍
- សេវាប្រចាំខែ: 6$/ខែ

ព័ត៌មានលម្អិត៖ 023 999 897 / 1800 200 800 | Facebook: Sky OneTV | Website: www.digitalsky.com.kh
SkyOne TV ផ្តល់ជូនគម្រោងតម្លៃពីរប្រភេទៈ 1). កញ្ចប់ទស្សនារហូត 2). កញ្ចប់បន្ថែម៣០ប៉ុស្តិ៍ ជូនដល់អតិថិជនសម្រាប់ភ្ជាប់សេវាដំបូង។
គម្រោងតម្លៃនេះមានភាពទាក់ទាញ និងតម្លៃសមរម្យ អាចផ្តល់លទ្ធភាពដល់អតិថិជនអាចជាវបានគ្រប់ជំរើស ជាពិសេសសាកសមគ្រប់អតិថិជននៅជនបទ និងទីក្រុង