គម្រោងតម្លៃ ទូរទស្សន៍ផ្កាយរណប
កញ្ចប់ទស្សនារហូត (គ្មានសេវាប្រចាំខែ)​
តម្លៃភ្ជាប់ដំបូងត្រឹមតែ 85$ ប៉ុណ្ណោះ រួមមាន
- ឧបករណ៏ស្កាយវ័ន: មួយឈុត
- ទស្សនាបាន: 265+ប៉ុស្តិ៍
- គ្មានសេវាប្រចាំខែ ទស្សនារហូត
កញ្ចប់បន្ថែម 30ប៉ុស្តិ៍ (បង់សេវាប្រចាំខែ)
តម្លៃភ្ជាប់ដំបូងត្រឹមតែ 85$ ប៉ុណ្ណោះ រួមមាន
- ឧបករណ៏ស្កាយវ័ន: មួយឈុត
- ទស្សនាបាន: 265 + ប៉ុស្តិ៍

ព័ត៌មានលម្អិត៖ 089 998 848 / 011 228 848 061 488 848 / 078 448 848 085 788 848 / 085 778 848 089 688 848 / 099 778 848 086 999 810 / 086 999 837 086 999 817 / 086 999 824 086 999 826 / 067 999 801 067 999 802 / 067 999 804 086 999 835 | Facebook: Sky OneTV | Website: www.digitalsky.com.kh
SkyOne TV ផ្តល់ជូនគម្រោងតម្លៃពីរប្រភេទៈ 1). កញ្ចប់ទស្សនារហូត 2). កញ្ចប់បន្ថែម៣០ប៉ុស្តិ៍ ជូនដល់អតិថិជនសម្រាប់ភ្ជាប់សេវាដំបូង។
គម្រោងតម្លៃនេះមានភាពទាក់ទាញ និងតម្លៃសមរម្យ អាចផ្តល់លទ្ធភាពដល់អតិថិជនអាចជាវបានគ្រប់ជំរើស ជាពិសេសសាកសមគ្រប់អតិថិជននៅជនបទ និងទីក្រុង