របៀបបង់ប្រាក់ ប្រូម៉ូសិនចូលឆ្នាំចិន
ឈ្នះ ឈ្នះ ឈ្នះ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន! រាល់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ប្រអប់ទូរទស្សន៍ឌីជីថល វ័នធីវី ឫថាសក្រហម ស្កាយវ័នធីវី ចាប់ពី ២ខែឡើងទៅ ក្នុងថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ លោកអ្នកនឹងមានឱកាសចូលរួមផ្សងសំណាងឈ្នះរង្វាន់៖ ម៉ូតូ Yamaha Janus ចំនួន ០១រង្វាន់ ទូរទស្សន៍ LG ៣២អ៊ីញ ចំនួន ០១រង្វាន់ ប្រអប់ទូរទស្សន៍ឌីជីថល វ័នធីវី ចំនួន ០៦រង្វាន់។ ការចាប់ឆ្នោត នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ “បញ្ចូលទឹកប្រាក់កាន់តែច្រើនមានឱកាសឈ្នះកាន់តែច្រើន”។ ព័ត៌មានលម្អិត៖ ០២៣ ៩៩៩ ៨៩៧ / ១៨០០ ២០០ ៨០០