របៀបបង់ប្រាក់ ទូរទស្សន៍ផ្កាយរណប
របៀបបង់ប្រាក់សម្រាប់ "កញ្ចប់បន្ថែម៣៦ប៉ុស្តិ៍"
អតិថិជនដែលកំពុងភ្ជាប់សេវា "កញ្ចប់ទស្សនារហូត" ទទួលបាន២៦៥+ប៉ុស្តិ៍ ត្រូវបញ្ចូលប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់សេវា​ "កញ្ចប់បន្ថែម៣៦ប៉ុស្តិ៍" ដើម្បីទទួលបាន ២៦៥+ ប៉ុស្តិ៍។ អតិថិជនត្រូវបញ្ចូលប្រាក់បន្ថែមតាមរបៀបបង់ប្រាក់ដូចខាងក្រោមៈ
១- បុគ្គលិក/ភ្នាក់ងារ OneTV
២- សាខាលក់របស់ OneTV
៣- អាជីវករលក់-ចែកចាយ OneTV
៤- កាតកោស OneTV
៥- ភ្នាក់ងារ​ WING
៦- Wing App
ថាសក្រហមស្កាយវ័នធីវីមានប្រព័ន្ធទូរទាត់លុយច្រើនប្រភេទ និងគ្រប់ទិសទី, ផ្តល់ជំនឿចិត្ត និងភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន សម្រាប់ទស្សនាសេវា "កញ្ចប់បន្ថែម៣០ប៉ុស្តិ៍" ។