របៀបបង់ប្រាក់ ទូរទស្សន៍ផ្កាយរណប
របៀបបង់ប្រាក់សម្រាប់ "កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍បង់ប្រាក់"
អតិថិជនជនដែលប្រើប្រាស់ប្រអប់ Skyone លើសពី១ឆ្នាំឡើងទៅ សូមរួសរាន់បង់ប្រាក់សេវាប្រចាំខែ ដើម្បីទទួលបានប៉ុស្តិ៍ក្នុងកញ្ខប់ប៉ុស្តិ៍បង់ប្រាក់ចំនួន២៦៥+ ប៉ុស្តិ៍ (ក្រុមហ៊ុន សូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែចំនួន និងឈ្មោះប៉ុស្ដិ៍)។ អតិថិជនត្រូវបង់ប្រាក់សេវាប្រចាំខែ តាមរបៀបដូចខាងក្រោមៈ
១- ធនាគារ Wing ឬ Wing Mobile App
២- ធនាគារ ABA ឬ ABA Mobile App
៣-
៤-
៥-
៦-