ផ្នែកខាងកើតឆៀងខាងត្បូងត្រូវស្រឡះ និងទូលាយដោយមិនមានអគារបាំងឡើយ
ហាមធ្វើការតម្លើងនៅពេលមេឃជិតភ្លៀង ឬក្នុងពេលពេលមេឃកំពុងភ្លៀងឡើយ