លក្ខណៈពិសេស លក្ខណពិសេស ថាសក្រហម Sky OneTV
ថាសក្រហម Sky OneTV មានលើសពី 195ប៉ុស្តិ៍ គុណភាពរូបភាពច្បាស់ កម្រិតFull HD ជាមួយនឹងដែនសេវា ដ៏ធំទូលាយគ្របដណ្តប់ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថៃ ឡាវ វៀតណាម មីយ៉ាន់ម៉ា និងតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសចិន។ ថាសក្រហម Sky OneTV លើសពីទូរទស្សន៏នៅកម្ពុជា។
ព័ត៌មានលម្អិត៖ 023 999 897 / 1800 200 800 | Facebook: Sky OneTV | Website: www.digitalsky.com.kh