កម្មវិធីពិសេស ទូរទស្សន៍ឌីជីថលបង់ប្រាក់
រីករាយទស្សនាភាពយន្តជាតិ អន្តរជាតិ ចំណេះដឹង សិល្បៈ កម្មវិធីកំសាន្ត កីឡា ឯកសារ ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តការណ៏ផ្សេងៗ ជុំវិញពិភពលោក ជាមួយប្រអប់ទូរទស្សន៏ ឌីជីថល OneTV។
+ តម្លៃភ្ជាប់ដំបូងត្រឹមតែ 85$
+ ឧបករណ៍វ័នធីវី: មួយឈុត
+ ទស្សនាបាន: 72ប៉ុស្តិ៍ 12 ខែ
+ សេវាប្រចាំខែបន្ទាប់: 6$/ខែ
ព័ត៌មានលម្អិត៖ 089 998 848 / 011 228 848 061 488 848 / 078 448 848 085 788 848 / 085 778 848 089 688 848 / 099 778 848 086 999 810 / 086 999 837 086 999 817 / 086 999 824 086 999 826 / 067 999 801 067 999 802 / 067 999 804 086 999 835| Facebook: OneTV Cambodia | Website: www.digitalsky.com.kh