ប៉ុស្តិ៍ OneTV Sports 9
OneTV Sports 9 ជាប៉ុស្តិ៍កីឡាអន្តរជាតិដ៏សម្បូរបែប​ សម្រាប់អ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាគ្រប់ប្រភេទ។​ ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដែលកើតឡើងទូទាំងពិភពលោក ​នឹងត្រូវបង្ហាញជូនផ្ទាល់ភ្លាមៗតាមរយៈប៉ុស្តិ៍កីឡា​ OneTV Sports 9។​ ប៉ុស្តិ៍ OneTV Sports 9 មានផ្សាយជូន២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។

Terrestrial TV Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo