ប៉ុស្តិ៍ OneTV Movie HD 7
OneTV Movies HD គឺជាប៉ុស្តិ៍ភាពយន្ត ដែលផ្តល់ជូននូវការកំសាន្តឥតឈប់ឈរជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងភាពយន្តថ្មីៗទើបនឹងចេញផ្សាយ រួមមាន ភាពយន្តបែបប្រយុទ្ធ និងភាពយន្តបែបផ្សងព្រេង។ មិនមានប៉ុស្តិ៍ណាមួយដែលផ្សាយភាពយន្តល្បីៗ បែបប្រយុទ្ធ និងផ្សងព្រេង ដូចជា ប៉ុស្តិ៍ OneTV Movies HD នេះឡើយ។ ប៉ុស្តិ៍ OneTV Movies HD ផ្សាយ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ជាភាសាចម្រុះ។

Terrestrial TV Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo