ប៉ុស្តិ៍ OneTV Discovery 6
OneTV Discovery គឺជាប៉ុស្តិ៍ចំណេះដឹង ដែលផ្សាយនូវវីដេអូឯកសារជាច្រើនទាក់ទងនឹង សត្វ រុក្ខជាតិ បច្ចេកវិទ្យាទំនើប ជីវិតរស់នៅ និងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់។ វាត្រូវបានគេហៅថា Discovery Cambodia ។ ប៉ុស្តិ៍ OneTV Discovery ផ្សាយ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស។

OneTV Discovery Terrestrial TV Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo