ប៉ុស្តិ៍ OneTV Cinema 2
OneTV Cinema គឺជាប៉ុស្តិ៍ភាពយន្ត ដែលប្រមូលផ្តុំទៅដោយភាពយន្ដគ្រប់ប្រភេទ និងពេញនិយម ដូចជា ភាពយន្តបែបប្រយុទ្ធ ភាពយន្តស្នេហា ភាពយន្តកំប្លែង និងភាពយន្តភ័យរន្ធត់។ វាជារោងកុនមួយដែលផ្តល់ការកម្សាន្តសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ។ ប៉ុស្តិ៍ OneTV Cinema ផ្សាយ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ជាភាសាខ្មែរ។

Terrestrial TV Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo