ប៉ុស្តិ៍ OneNews 8
OneTV Music គឺជាប៉ុស្តិ៍ចម្រៀងចម្រុះ សម្រាប់មនុស្សក្មេង និងចាស់។ វាផ្តល់ជូននូវការកម្សាន្តឥតព្រុំដែន ជាពិសេសគឺបទចម្រៀងដែលទើបនឹងចេញថ្មីដែលពោរពេញទៅដោយការ គាំទ្រពីសំណាក់ក្រុមយុវវ័យ។ ប៉ុស្តិ៍ OneTV Music ផ្សាយ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ជាភាសាខ្មែរ។

Terrestrial TV Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo